16 Förslag till åtgärder

Förslag till åtgärder för att förbättra handläggningen av godkännande av enskilda avlopp.

Demokratiaspekten

I de flesta kommunerna ligger beslutanderätten när det gäller enskilda avlopp på tjänstemän och de fattar beslut utifrån sin delegationsordning.

Politikerna som är ytterst ansvariga får i många fall inte kännedom om vad som pågår.

Att kräva av en fastighetsägare att man skall bygga om sin avloppsanläggning för 100 000 kronor kan vara livsavgörande om man inte har dessa pengar och det kan betyda att man blir tvungen att sälja sitt hus.

Dessa beslut borde fattas av miljönämnderna där politikerna kan påverka besluten och samtidigt får man ett behövligt kunskapslyft bland politikerna.

Är jag som fastighetsägare inte nöjd med besluten borde jag ha möjlighet att ta kontakt med de politiker som är demokratiskt valda och som ska företräda invånarna i kommunen.

 

Undersökningsplikt

Innan miljönämnden underkänner en avloppsanläggning borde man använda GIS- stödet kompletterat med lokala jordanalyser som visar markens förmåga att bilda fosfor.

 

Miljönämndens bevisplikt

Miljönämnderna argumenterar ofta för att när det gäller enskilda anläggningar så är bevisbördan omvänd vilket betyder att den som har en avloppsanläggning som miljöinspektörerna underkänner skall bevisa att den fungerar.

Om det är en infiltrationsanläggning som har några år på nacken kan kravet bli att i princip gräva upp hela anläggningen för att bevisa funktionen.

Man snöar ofta in sig på anläggningens konstruktion och påstår att den nog inte fungerar eller att dagens reningsanläggningar fungerar bättre.

Även om fastighetsägaren tar prov som visar godkända värden på fosforhalten i avloppsvattnet vid utsläppspunkt så underkänner man dessa bevis.

Man glömmer att miljönämnden skall bevisa att avloppsanläggningen kommer att påverka människors hälsa eller miljön. Miljövinsten som kan vara något kilo fosfor som avskiljs skall bedömas i förhållande till kostnaderna.

 

Vitesföreläggande

Slentrianmässigt  använder många kommuner oskicket att förena ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från en avloppsanläggning med ett vite om man inte gör som miljönämnden beslutat.

Vite ska användas endast om det är helt uppenbart att en avloppsanläggning påverkar människors hälsa och miljön och fastighetsägaren vägrar att vidta nödvändiga åtgärder.

 

Dialog

När fastighetsägare får ett föreläggande om att man måste förändra sin avloppsanläggning från kommunen har man kanske invändningar som man delger den som har utfärdat föreläggandet. Man vill kanske veta på vilka grunder beslutet vilar.

Det duger inte att enbart hänvisa till beslutet och hävda att du får överklaga om du inte är nöjd. Mycket arbete i länsstyrelser och mark och miljödomstolar skulle undvikas om man på det lokala planet startade en dialog.

 

Ändra beslut

Det finns en missuppfattning om att miljönämnden inte kan ändra sina tidigare beslut.

Har miljönämnden tagit beslut om att underkänna en avloppsanläggning och det har överklagats till länsstyrelse och mark och miljödomstolen och dessa instanser givit kommunen rätt, finns alltid möjlighet att ändra beslutet i miljönämnden som är första instans.

Förvaltningslagen ger denna möjlighet om kommunerna inser att den underkända avloppsanläggningen inte kommer att påverka människors hälsa eller miljön.

Enligt §  38 i förvaltningslagen. ” En myndighet ska ändra sitt beslut som har meddelat som första instans

  1. Den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund att det tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning och
  2. Beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.