Hässleholm del II

Hässleholm

I min förra bok ”Kommunernas myndighetsutövning” finns en beskrivning av ett ärende där kommunen kräver att fastighetsägaren måste ansluta sitt avlopp till det kommunala nätet. Om han inte genomför uppmaningen så kommer kommunen att ansöka om ett vitesföreläggande. Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn och en sjunkbrunn som har förbindelse med perforerade rör i en grusbädd vilket betyder att det är en fungerande infiltrationsanläggning.

”Nämnden har i beslut den 7 december 2015 bedömt att anläggningen inte uppfyller dagens krav på rening och förbjuder utsläpp” (Miljönämnden i Hässleholms kommun). Även Länsstyrelsen underkänner anläggningen utan att specificera vad man menar med nutida krav. Mark och miljödomstolen tar fasta på kommunens beslut och tycker också att det är befogat med ett vitesföreläggande. När fastighetsägaren vidhöll att han har en fungerande avloppsanläggning ansöker kommunen  hos tingsrätten om att ett vitesbelopp på 50 000 skall dömas ut.

 

Nättidningen Frilagt har i artiklar berättat om hur Hässleholm agerar när det gäller avloppsfrågor. I ett reportage berättas följande:

Avloppsvatten i stora mängder rinner ut i Finjasjön via dagvattendammarna i Sjörröd utan att behandlas i reningsverket. Vattnet i dammarna stinker och är grått, begagnat toapapper och kondomer flyter runt. På ytan ligger något som ser ut som en oljehinna av samma slag som de senaste veckorna till och ifrån syns i Finjasjön.

Här om dagen upptäckte Linus Jeppsson också en oljehinna i sin egen dricksvattenbrunn nära sjön. Han har gjort anmälan till både miljökontoret och Länsstyrelsen. Även analysföretaget Regito som arbetar med provtagningar i Finjasjön har reagerat och skickat ärendet till länsstyrelsen.

Linus Jeppson berättade att han förra veckan passerade dagvattendammen närmast Södra Kringelvägen mitt emot reningsverket och reagerade på vad han såg ut som en oljehinna. Han tittade in i ett av de stora rören som leder ut vattnet i dammen. Genom tvåmetersrören strömmar det konstant oljeliknande material, kondomer och ren skit, går man ner stinker det oerhört ur marken skriver han i sin anmälan. Han antar att det handlar om en stor bräddning på avloppsnätet. Sådana problem har förekommit tidigare. 2016 berättade Frilagt om att 18,3 miljoner liter avloppsvatten läckt ut i dagvattnet från undermåliga ledningar på två olika platser i Hässleholm

 

Dom Växjö Tingsrätt Mark och miljödomstolen

Miljökontoret har den 25 september 2018 kontrollerat att om fastigheten har anslutits till det kommunala spillvattennätet.

Fastigheten var inte ansluten.

Domskäl: Mark och miljödomstolen skall i ett mål om utdömande av vite bland annat pröva om det föreläggande som ligger till grund för ansökan har delgetts adressaten och om det har överträtts. Domstolen går igenom reglerna för att kunna utdöma vite och konstaterar mot denna bakgrund och med hänsyn till att utdömande av vite utgör en straffliknande påföljd samt till de höga beviskrav som ställs på sökande i vitesmål kan det inte anses utrett att fastighetsägaren fått faktisk kännedom om det aktuella föreläggandet och det är därför inte klarlagt att fastighetsägaren delgivits föreläggandet i enlighet med lagens krav. Nämndens ansökan om att utdöma vite skall därför avslås.

 

Kommentarer:

Hur är det möjligt att så mycket energi läggs ner på att jaga fastighetsägare som har fungerande enskilda avlopp och samtidigt genomföra ansökningar om vitesföreläggande om de inte gör som miljönämnden kräver.

Att använda domstolen till att driva krav som man genom en dialog skulle kunna lösa är ett resursslöseri.  Men den allvarligaste frågan är likheten inför lagen där fastighetsägare skall bevisa att man tar bort milligram fosfor ur sitt avloppsvatten samtidigt som kommunen genom bräddningar i sitt avloppsnät släpper ut miljontals liter orenat avloppsvatten.

Det borde införas stora sanktionsavgifter så kommunen bygger om sitt avloppsnät och därmed undviker bräddningar i framtiden. Om viten över huvud taget skall användas så borde den egna verksamheten i kommunen drabbas först eftersom de miljöstörande utsläppen blir så  stora.