Brev till miljöminister Annika Strandhäll

Till miljöminister Annika Strandhäll

Enligt uppgift har även du  fått erfara  vilka krav en kommun kan ställa på en fastighetsägare som önskar  bygga en ny avloppsanläggning.  Kommunerna tillämpar olika skyddsnivåer utifrån vilken miljöbelastning en avloppsanläggning kommer att medföra på den plats där anläggningen skall placeras. Hög skyddsnivå innebär att man måste ta  bort 90 % av den fosfor som kommer till anläggningen. Problemet är att man aldrig anger vad dessa 90 % skall beräknas på. Detsamma gäller kväve  och BOD. Hur mycket näringsämnen som hamnar i toaletten blir en omöjlighet att  beräkna .Att relatera till  hur mycket fosfor som binds i marken  blir helt beroende på den ursprungliga mängde. Om ett fritidshus under ett år släpper ut 100 gram fosfor så måste man kunna mäta att det finns mindre än 10 gram fosfor som släpps ut vid utsläppspunkten. Om det över huvud taget skulle gå att mäta förekomsten så får man mätvärden som knappast går att analysera och det troliga är att man får markens naturliga nivå på fosforhalt. Fosfor är reaktivt vilket innebär att den fosfor som finns i toalettvattnet består av fosfatjoner som är negativt laddade och när de möter joner som innehåller  järn, aluminium eller kalk som är positivt laddade vid utsläppspunkten så får man en stabil kemisk förening som kan upplösas genom vittring som kan ta tusentals år. Det enda vettiga är att man genom provtagning vid anläggningens utsläppspunkt  bevisar hur mycket fosfor som finns kvar i avloppsvattnet. Om man vill ha kvar någon procent sats så måste man ange vad som den skall  beräknas på och hur man skall kunna mäts det. Ett annat alternativ är att man anger hur många mg/l fosfor som avlopps.vattnet får innehålla.

Kommuner begär också att man ska ha en 90 % reduktion av kväve. Man kan fråga sig till vilken nytta? Här finns också stora mätproblem för kvävet övergår i gasform och då har det ingen miljöpåverkan. Normalt finns det inget behov att ha kväve krav på små avlopp.

Krav finns också  på att  man skall reducera BOD ( syreförbrukande ämnen) med  upp till 90 % . Här behövs labb undersökning som kostar pengar och även här kan man ställa sig frågan till  vilken nytta.

Kravet på fosforfälla är tveksamt om man kan ställa därför här man åsikter på tekniken som man som myndighet  inte kan ha för myndighetsbeslut måste vara teknikneutrala.  Fosforfälla är ur miljösynpunkt förkastligt. Att hantera en säck med polonit (  bindningsmedel)  som väger ett ton fodrar en kranbil som kan ha svårt att ta sig fram speciellt i fritidshusområden. Innehållet i säcken räknas som hushållsavfall vilket medför att bet behöver speciell behandling som är svår att  hitta. Tillverkningen av polonit är lika miljöstörande som tillverkning av cement. Man måste också hela tiden göra pH mätningar för att kontrollera funktionen.  Att binda fosfor separat som i alla fall kommer att bindas genom markretention är helt onödigt.

Efter 40 års erfarenhet i kommunalpolitiken har jag svårt att stillatigande åse hur människor kommer i  kläm när de vill  hävda sin rätt att få svar på sina frågor. Känslan av att inte få en rättssäker behandling  skapar en avog  inställning till myndigheter som kan förebyggas med ett annat förhållningssätt. Detta underkännande av små  avlopp i hela landet kan inte få fortsätta för det helt rättsosäkert  och tvingar fastighetsägare att bygga om sina anläggningar fast de fungerar utan problem.  Om du behöver mer information så ställer jag gärna upp. Titta gärna i min bok som jag fortlöpande fyller på med nytt material och som du hittar på nätet under rubriken Kommunernas myndighetsutövning

Med vänliga hälsningar

Roland Ekstrand

Svensk Klimatcertifiering