Mina synpunkter på skrivelse med Beslutsnummer 2019-2221 från Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden i Nyköpings kommun.

Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut avloppsvatten.

Myndighetsbeslut skall utgå från saklig grund och inte grunda sig på allmänt tyckande och vi fastighetsägare anser att denna skrivelse saknar grunderna för de åtgärder som ni föreslår.

I Kap. 9 §7 i miljöbalkenstår följande ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanläggningar eller andra inrättningar utföras”

Det är inte miljönämndens bord att bedöma hur fastighetsägaren renar sitt avloppsvatten, vilket Havs och Vattenmyndigheten har påpekat i ett antal skrivelser. Fastighetsägaren har att bevisa att rening sker så att rening sker på så sätt att ”olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.
Tjänstemännens fokusering på anläggningens konstruktion är helt felaktig när anläggningens funktion skall bedömas. Bedömningen kan ske genom provtagning.
I § 3 redovisas vad man menar med olägenhet ” Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
På vilket sätt påverkar denna avloppsanläggning människors hälsa eller den lokala miljön? Här bör bevisbördan ligga på nämnden att tala om hur mycket avloppsvattnet skall renas för att det skall uppfylla kommunens krav.

Ett myndighetsbeslut är en juridisk handling och måste bygga på fakta enligt förvaltningslagen § 5 ” I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk”
I er motivering står följande ”Enligt Miljöenhetens bedömning kan utsläpp från fastigheten medföra risk för olägenhet för människors hälsa på grund av smittspridningsrisk och olägenhet för miljön på grund av näringsutsläpp . Detta efter som tillräcklig rening saknas”

Vad grundar ni detta påstående på att risk föreligger för människors hälsa när avloppsvattnet infiltreras i marken och markpartiklarna avdödar mikroorganismerna. Inte ens kommunens stora reningsverk Brandholmen har något krav på att redovisa vilka patogena mikroorganismer som finns i deras utsläpp som går direkt ut i recipienten.
Vilken olägenhet uppstår i den lokala närmiljön på grund av näringsutsläppet från vår avloppsanläggning?
Havs och vattenmyndigheten har utarbetat ett GIS stöd som kan hjälpa kommunerna att bedöma utsläpp av i första hand fosfor från enskilda anläggningar. Man redovisar riskklasser för utsläpp av fosfor beroende på hur nära utsläppet av avloppsvattnet ligger närmaste recipient. Ligger recipienten längre bort än 100 meter så blir riskklassen noll och ingen påverkan sker därför att jorden har genom retention förmåga att binda fosforn.
Vilken recipient tror ni kommer att påverkas av vårt avlopp? Hur vet ni att marken i detta fall inte kan binda den fosfor som finns i avloppsvattnet? Det är upp till er att bevisa att tillräcklig rening saknas.

Vi fastighetsägare avvisar ert beslut att ansöka om att utdöma vite för det är fel på formella grunder och det handlar inte om miljön. .
I ett Länsstyrelsebeslut i Stockholms län 2019-09-17 finns ett förtydligande om hur man skall se på de formella kraven på användning av vite ”En första förutsättning för att ett vite skall kunna dömas ut är att det är så tydligt och precist formulerat att den förelagda klart ska veta vad som skall göras för att undgå vitespåföljden. För att vitet skall kunna dömas ut är det nödvändigt att vitet har knutits till en klar definierad prestation” Här duger det inte med att bara påstå att man tror att avloppsanläggningen troligtvis inte renar vattnet tillräckligt.
I er Beskrivning finns följande ” På varje fastighet där det finns indraget vatten ska det finnas en avloppsanläggning som uppfyller Miljöbalkens krav. I Miljöbalken finns inga krav på hur man renar avloppsvattnet utan endast målen som finns i Kap. 9 §7 vilket betyder att anger kommunen vilka gränsvärden på rening av avloppsvattnet så är det upp till fastighetsägaren att se till att man klarar dessa gränsvärden. Det är olyckligt om nämnden fortsätter att ha synpunkter på anläggningens konstruktion när det saknar betydelse.
Vi förstår inte varför man sänder beslutet till Lantmäteriet för anteckning i inskrivningsregistret därför det har ingen juridisk betydelse . Vi förväntar oss en förklaring.
Vi förutsätter att vår skrivelse behandlas i Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden och inte avgörs av någon tjänsteman på delegation. Denna typ av ärenden är så integritetskränkande att de bör avgöras av politikerna som har det yttersta ansvaret.