Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund

Södertörns miljö och hälsoskyddsförbund(SMOHF)

SMOHF är  ett samarbetsorgan mellan Tyresö, Haninge och Nynäshamns kommun vars uppgift är bl.a. att godkänna avloppsanläggningar. Själva besluten om tillstånd handläggs bara av tjänstemän.

I Nynäshamn kommun finns en samfällighetsförening som heter Skärlinge Samfällighetsförening som består av 273 fastigheter.

Föreningen har en unik konstruktion för att ta hand om avloppsvattnet genom att allt toalettvatten transporteras med vakuum till stora tankar. Tankarna töms genom kommunens försorg och latrinen transporteras till Nynäshamns reningsverk där det blandas med övrigt avloppsvatten. Samfällighetsföreningens önskan är att en lantbrukare skulle om hand om latrinen och efter en hygienisering använda det på sina åkrar. I och med att vakuumtoaletter används så minskar vattenåtgången till någon halvliter per spolning vilket gör att näringen blir mer koncentrerad.

För resterande BDT vatten finns ett biologiskt reningsverk som har till uppgift att minska halten BOD (syreförbrukande ämnen) i avloppsvattnet innan det släpps ut i recipienten som i detta fall är en vik av Östersjön. Avloppsledningarna har på vissa ställen legat under grundvattennivån vilket har medfört att vatten har läckt in i systemet. Detta är nu åtgärdat genom tätning av rör och brunnar. När representant för SMOHF besiktigade anläggningen så resulterade det i ett ”Förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite”

Kravet blev ” Skärlinge samfällighetsförening ska senast 36 månader efter delgivning leda sitt BDT vatten till en avloppsanläggning med nedanstående krav:

En maximal halt av BOD2 i utgående vatten på 10 mg/l och en reduktion på minst 90 % jämfört med inkommande vatten. En maximal halt av P (totalfosfor) i utgående vatten på 0,3 mg/l och en reduktion på med minst 50 % jämfört med inkommande vatten. En reduktion på minst 30 % av N (totalkväve) i utgående vatten jämfört med det inkommande vattnet. Utgående vatten skall ha tjänlig badvattenkvallitet.”

Skärlinge samfällighetsförening ska i samband med att avloppsanläggningen förbättras undersöka och täta ledningsnätet.

Beslutet förenas med ett vite på 2 500 000 kronor

Kommentarer:

Vid kontakter med tjänstemän och ansvariga politiker så har samfällighetsföreningens representanter försökt skapa en dialog men SMOHF har hela tiden vidhållit att de krav som är formulerade skall uppfyllas för att ett godkännande kan ske.

Referat från möte med politker och tjänstemän SMOHF

Vid ett möte med ansvarig politiker och ansvariga tjänstemän försökte representanter för samfällighetsföreningen skapa en dialog för att lösa problemen. Men SMOHF vidhöll sina krav och tyckte det var bra om länsstyrelsen kunde ge någon vägledning

Samfällighetsföreningen hade tagit initiativ till mötet då de krav som SMOHF hade ställt på anläggningen enligt samfällighetens förmenande har uppfyllts. När det har varit högvatten i Östersjön har vattnet strömmat in till ett dike som ligger i anslutning till  ledningssystemet. Följden har blivit att brunnar och ledningar som inte har varit täta har läckt in vatten vilket har påverkat reningen i reningsverket. Läckaget omfattning har dokumenterats genom filmning och är nu stoppat genom tätning.

SMOHF konstaterar att anläggningen inte omfattas av ( HVMFS 2016:17) krav som avser gemensamhetsanläggningar upp till 25 pe och därför har man formulerat egna krav. När SMOHF formulerar reningskrav på anläggningen så bortser man ifrån att denna anläggning är gjord för att enbart behandla BDT vatten.

Allt toalettvatten separeras och förs bort i ett separat vakuumsystem. Det betyder att rimligtvis att anläggningen skall bedömas enligt Havs och vattenmyndighetens föreskrifter som anger att endast BOD skall bedömas när det bara är frågan om rening av BDT vatten. Samfälligheten accepterar kravet på 10 mg/l som norm.

Anläggningen har ett kontrollprogram som man alltid har följt och för 2018 har det nu kommit dokumentation som säger att anläggningen är godkänd. Samfälligheten förstår inte hur man kan driva frågan om inte godkänna anläggning när man samtidigt ger ett godkännande från SMOHF

Ett annat krav som är svårt att förstå, som är  grunden till att SMOHF  inte vill godkänna anläggningen, är att samfälligheten skall bevisa att det uppnås en reduktion av näringsämnen med 90 % från inkommande till utgående vatten. Ett exempel är halten total fosfor i BDT vattnet som vid provtagning 2017 låg på 0,056 mg/l på södra BDT nätet och 0,041 mg/l på det norra när utsläppskriteriet från SMOHF var 0,3 mg/l. För uppfylla detta krav på reduktion som krävs så kommer man ner på nivåer som inte är mätbara.

Kravet att man vill ha en prövotid på 1 år så infaller den i september i år och även detta krav kommer att uppnås om någon månad.

Nu har samfälligheten gjort det som SMOHF har krävt genom att täta ledningssystemet då borde inget dräneringsvatten kunna påverka funktionen på reningsverket. Det kontrollprogram som samfälligheten har att följa skall endast ange halten BOD på utsläppet från BDT reningsverket.

Vi önskar att länsstyrelsen förordar att vår anläggning godkänns med ett kontrollprogram som endast kräver kontroll av halten BOD i utgående vatten.

Kommentarer: Vilken rättslig grund har krav som SMOHF själva har uppfunnit och som blir omöjliga att uppfylla när man är nere på halter som är svårt att mäta?

Men den avgörande frågan är om man ställer krav som man vet att det inte går att uppfylla.  I ett biologiskt reningsverk som är gjort för att endast minska andelen BOD. Varför följer man inte Havs och vattenmyndighetens förslag att när det gäller BDT vatten skall man endast ha kravet på reduktion av BOD.

Svar från Länsstyrelsen i Stockholms län där man upphäver beslutet och återförvisar det.

Kommentarer: Länsstyrelsens svar är unikt så tillvida att man gör en ordentlig analys av ärendet utifrån Havs och vattenmyndighetens föreskrifter och man kommenterar också vilka krav som måste ställas på ett utdömande av vite.