Gotlands region

Gotland

Det gäller en fritidsfastighet som ligger på Gotland och som används under några veckor på sommaren. Huset ligger i en sluttning ner mot havet dit det är 800 meter. Öster om tomten finns en jättelik åkermark, i väster mot havet skog. Söderut är det betesmark, norröver är det flera hundra meter till närmaste granne. Huset är från 1700 talet med låg standard men vatten finns indraget i huset till köket. Ingen toalett finns i huset utan toalettbestyren får man göra på ett utedass vars latrin hämtas av kommunen. Kommunen har också hämtat eventuellt slam i en enkammarbrunn som är ansluten till köksavloppet. Det avloppsvatten som kan uppstå är endast BDT vatten. Det som är aktuellt är endast diskvatten, duschning och tvätt sker i orienteringsklubbens  hus som ligger i närheten.

Kommunen skriver i sin tillsynsrapport ” Under tillsynsbesök kunde det konstateras att fritidshuset på fastigheten hade indraget vatten. Det fanns kök och våtrum i bostaden. BDT vattnet samlades upp i en enkammarbrunn med luftningsrör på locket. Efterföljande rening av avloppsvattnet saknades. Utsläpp av orenat eller otillräckligt renat avloppsvatten i mark innebär risk för förorening av grundvatten och omgivande vattentäkter. Utsläppen av avloppsvatten leder också till att näringsämnen sprids och bidrar till övergödning av sjöar, vattendrag och hav”.

Fastighetsägarna berättar om den tillsynsrapport som de fått från kommunen ” Vi läste i rapporten först med en viss förvåning att förutom köket skulle ha ett våtutrymme (enligt er definition: Bad – och duschrum ; Separat toalettrum, Vc ; Tvättstuga eller övriga utrymmen med golvbrunn/avlopp). Förstod senare att det måste vara den sistnämnda punkten som avsågs- i ett prång upp till vinden finns ett gammalt handfat med fastrostad (?) kran som inte kunnat användas på åratal. Den enda vattenkran som kommit till användning är den i kokvrån, med en avloppsbrunn som inte kunnat användas på senare år, sedan kommunens slangsugning tydligen upphört. Vattnet har vi samlat i en fyrkantig plastbunke och därefter i hinkar som vi tömt över blomrabatterna”.

Vi skickade en skrivelse till miljönämnden:

 

Till Bygg och miljönämnden

Region Gotland

Ang. Avloppsanläggning på fastigheten

Sommaren 2017 gjordes en inspektion på vår fastighet från kommunens miljönämnd och krav ställdes på att vi måste anlägga en trekammarbrunn. Vi förstår inte varför man har haft synpunkter på vår vattenanvändning inomhus därför att den är inte tillståndspliktig. Men utsläpp av avloppsvatten från fastigheten är tillståndspliktig enligt Miljöbalken Kap.9 § 1.

Enligt § 7 ” Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer”. För att utröna om vårt avloppsvatten kan påverka människors hälsa eller den lokala miljön måste man utgå ifrån vilken typ av avloppsvatten det rör sig om. I vårt fall finns ingen toalett påkopplad i och med att vi har utedass med latrinhämtning från kommunens sida. Detta betyder att vi inte kommer att påverka människors hälsa därför att de fekalier som innehåller mikroorganismer som finns i latrinen hamnar inte i vårt avloppsvattnen. BDT vatten som det här är frågan om innehåller så små mängder näringsämnen enligt Havs och vattenmyndigheten att det inte kommer att påverka den lokala miljön. Vi kan inte heller duscha i vår fastighet utan det får ske i orienteringsklubbens klubbhus i vår närhet. Samma sak gäller också vår tvätt som sker i klubbens tvättmaskin. Kvarstår vårt diskvatten som leds till brunn där vattnet infiltreras i marken. Den lilla mängd slam som bildas där kan kommunen hämta samtidigt som man hämtar latrinen.

Enligt Miljöbalken så måste man gå igenom vilka krav som är rimliga att ställa på en avloppsanläggning. Enligt kap. 2 § 7 ” Kraven i 2-5 och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för denna åtgärd” Görs en sådan analys så blir det en orimlig kostnad att anlägga en trekammarbrunn som i princip inte medför någon miljönytta. Lagstiftarna har här uttryckt behovet av denna analys för att människor med begränsade ekonomiska förhållanden inte skall drabbas av krav som blir svåra att uppfylla och inte ger motsvarande miljövinster.

Vår önskan är att så länge vi nyttjar vår fastighet som sommarboende och med nuvarande latrin omhändertagande (torrdass) inte behöver vidtaga ytterligare åtgärder.

 

Miljö och byggnadsnämnden svarar ”Eftersom ni anger att ni använder så små mängder vatten har ni tidigare blivit informerad om möjligheten att plombera ingående vattenledningar. Har man inget indraget vatten i fastigheten så krävs inget avlopp. Möjligheten finns då istället att använda vattnet utomhus från t.ex. vattenpump på gården om man vistas i så liten utsträckning på fastigheten”.

Vårt svar till nämnden

 

Till Miljö och byggnämnden Region Gotland

I ert svar föreslår ni att jag skall börja använda en pump som finns på gården. Pumpen är helt igenrostad och fungerar inte. Tycker ni att det är lämpligt att jag som 85 åring med hjärtproblem skall börja använda vatten på gårdsplanen.

I min tidigare skrivelse citerade jag miljöbalken kap 2 § 7 ” Särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaden för denna åtgärd” Detta betyder att ni måste kunna påvisa vilka miljövinster som ert förslag medför vilket saknas.

Havs och vattenmyndigheten poängterar i sina skrivelser om hur man skall se på avlopp för enbart BDT vatten ”Risken för smittspridning genom kontakt med BDT- avloppsvatten är 100 – 1000 ggr mindre jämfört med toalettavloppsvatten” Genom den infiltration av vattnet som kommer från vårt köksavlopp är risken för smittspridning försumbar. HaV anger att ” Kraven skall som alltid vara ekonomiskt rimliga i förhållande till risken samt nyttan för hälsan och miljön”. Här finns inga miljövinster som uppväger de kostnader som ert förslag medför. HaV anger att BDT avloppsvatten behöver renas till 80 % enbart vad avser BOD. Ingen BOD kommer att nå någon recipient eftersom vår anläggning har markinfiltration.

HaV anger ”Det finns möjligheter i det enskilda fallet ta hänsyn till fastighetens standard med avseende på VA installationer vattenförbrukning och så vidare. Vi har tidigare meddelat att vi duschar och tvättar i en föreningslokal som ligger i närheten av vår fastighet. Av BDT vattnet återstår bara D som är disk och vi förstår inte varför vår vattenanvändning som är minimal skall resultera i ett åläggande att göra stora ekonomiska uppoffringar som vi inte   mäktar med.

Kommentarer: Vi förstår inte varför det påpekas att orenat avloppsvatten kan medföra övergödning när det inte berör vår fastighet. Miljöbalken anger att man skall ta hänsyn till de speciella omständigheter som kan förekomma och därför blir det orimligt att all vattenhantering skall ske på gårdsplanen. Visa en mänsklig sida och hänvisa inte bara till paragrafer.