1 Tyckande om småskaliga avlopp, artikel i Sv Dagbladet

Vilken grund finns för påståendet att 15 eller 18 procent av fosforn i avloppsvattnet från små avlopp når sjöar och hav.

SMEDS rapporten som ofta används som referens påpekas att de beräkningar man gjort utgår ifrån vilken typ av avloppsanläggning man brukar och tar ingen hänsyn till att marken kommer att ta upp fosfor efter själva avloppsanläggningen.

I Miljöbalken anges att de åtgärder man måste vidta om avloppen kan utgöra risk för miljö och människors hälsa skall vara rimliga både ur miljösynpunkt och rimlig ur ekonomisk synvinkel. Enligt beräkningar (Kunskapscentrum små avlopp 2013) så anges att ett hushåll med blandat avlopp producerar ett kilo fosfor per år. Har man däremot en sluten tank för toalett fraktionen så svarar bad, disk och tvättvattnet för ett utsläpp på 100 gram fosfor per år.

En Svensk åker kan innehålla upp till 3600 kilo fosfor per ha som kan frigöras och hamna i recipienter.

De mängder fosfor som skall tas bort kan röra sig om gram men kan fordra investeringar på i vissa fall flera hundra tusentals kronor. Alla som gjort inlägg i debatten om enskilda avlopp pekar på att man måste alltid göra en lokal bedömning om fosforutsläppet kan påverka närmaste recipient. I de flesta fallen kan fosfor som längst vandra i marken 100 meter från ett enskilt avlopp innan det fastläggs i mark eller växter. Smittskyddet kan man inte göra avkall på men mark har en stor potential att avdöda mikroorganismer. Men även här måste man göra lokala bedömningar om skyddsavstånd till dricksvattenbrunnar och recipienter. Som jämförelse kan man ta de stora kommunala reningsverken som släpper ut patogena mikroorganismer direkt i sjöar och hav.

För att råda bot på den förvirrade debatten om små avlopps hälso- och miljöpåverkan finns nu en rapport.  ”Bedömning av självrening och retention i mark vid prövning av små avlopp- smittskydd och fosfor” från va-guiden.  Rapporten går igenom den vetenskapliga dokumentation som är aktuell om små avlopp. Här finns material som går att använda för den lokala bedömningen av vilken avloppslösning som kan vara aktuell i det enskilda fallet.

Roland Ekstrand