Avloppsvatten är inte miljöfarligt avfall, artikel i DN

Avloppsvatten är inte miljöfarligt avfall

´Tycker du som fastighetsägare att din gräsmatta ser lite vissen ut kan du gå och köpa gödning som innehåller fosfor. Eller lantbrukaren som vill ha större skörd som lägger på några kilo extra gödningsämnen. I bägge fallen så är det ingen som kontrollerar mängden gödningsämnen som sprids. Likaså om man sprider gödningen i anslutning till sjöar och vattendrag sker ingen kontroll. Det är upp till fastighetsägaren att bestämma mängden gödningsämnen som han sprider på sin tomt eller åker.

Skulle det däremot finnas några hundratal gram fosfor i avloppsvattnet så reagerar samhället direkt och kräver en omfattande redovisning av vad all fosfor tar vägen. Hur är det möjligt att ett näringsämne som växter, djur och människor behöver för att kunna växa är föremål för så olika behandling beroende på var det finns?

Bakgrunden är att lagstiftarna har tagit in avloppsvatten i miljöbalken. I 9 Kap som behandlar särskilda bestämmelser om viss verksamhet finns ett avsnitt ”Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” Redan i § 1 miljöfarlig verksamhet exemplifieras under punkt 1 ”utsläpp av avloppsvatten”. Frågan blir automatiskt vad är det i avloppsvatten som gör att det skall betraktas som miljöfarlig verksamhet. En långsökt förklaring är som ofta anges som skäl är att fosfor är ett näringsämne som när det kommer ut i recipienter kan ha en gödande effekt och då talar man om övergödning. Risken för övergödning används ofta som argument för att underkänna enskilda avloppsanläggningar fast de kan ligga kilometervis från närmaste vatten drag. Våra stora kommunala reningsverk kan däremot påverka sjöar och hav när de får omfattande bräddningar av orenat avloppsvatten som leds ut direkt i recipienten.

I hela landet pågår en häxjakt på fastighetsägare som har enskilda avlopp som har några år på nacken och därför inte blir godkända av myndigheterna eftersom de tror att anläggningen inte fungerar. Bevisbördan på att man har en fungerande anläggning ligger på fastighetsägaren som kan drabbas av att kommunen vägrar att godkänna avloppsanläggningen fast man med analysprover bevisar att man uppfyller kommunens krav. En normalfamilj med året runt boende släpper ut cirka 1 kilo fosfor på ett år och från ett fritidshus kan det röra sig om ett hundratal gram. Fosfor är ett av våra vanligaste grundämnen och marken kan innehålla tonvis med fosfor per ha.

Hade avloppsvatten innehållit arsenik eller annat giftigt ämne har man kunnat förstå att myndigheterna hade agerat kraftfullt. Men att fastighetsägare måste bygga om sina avloppsanläggningar för hundra tusen tals kronor för att halten av ett vanligt näringsämne som fosfor påstås vara för hög är svårt att förstå.

Lösningen på problemen med myndigheternas omfattande arbete med avloppsvatten är att ta bort avloppsvatten ur miljöbalken och istället stifta en lag som enbart koncentrerar sig på samhällets vattenanvändning.

Roland Ekstrand

Svensk Klimatcertifiering

Artikel publicerad i DN