Var finns politikerna, artikel i Lidköping tidning

Var finns politikerna?
Just nu pågår i hela landet en häxjakt på tusentals fastighetsägare som har enskilda avlopp. Kommunerna har ökat takten när det gäller inventeringar och därmed har antalet underkända avlopp blivit betydligt fler.

Fastighetsägare som har avlopp som inte fungerar skall självklart åläggas att åtgärda det men de anläggningar som bevisligen inte påverkar människors hälsa eller miljön enligt miljöbalken skall inte bli föremål för underkännande.

Uppdraget att inventera och underkänna anläggningar ligger ofta på enskilda miljö och hälsoskydds inspektörer. Det vanliga är att man får ett brev hem som anger att man måste bygga om avloppsanläggningen som kan kosta 100 000 till 150 000.

Är man inte nöjd med åläggandet så anges att man får överklaga beslutet till Länsstyrelsen och vidare till Markoch miljödomstolen.

Kontakterna sker med tjänstemännen som fattat beslutet och det är ovanligt att de omprövar sitt beslut. Istället hänvisar de till den juridiska processen.

Politikerna i miljönämnden år inte inblandade i ärendet, har de tur får de besked att tjänstemän tagit beslut på delegation.

De förtroendevalda i miljönämnderna, som är väljarnas förlängda arm enligt den politiska demokratin, måste ta ansvar för vad som delegeras till tjänstemän. Enligt kommunallagen Kap 6 § 38 Beslutanderätt får inte delegeras när det gäller ”ärenden som berör myndighetsutövning mot enskilda, om det är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”.

Som politiker får man inte sitta med armarna i kors och låta tjänstemännen avgöra om miljöbalken är tillämplig eller inte. Att få sin ekonomi spolierad på grunder som är mycket tveksamma kan anses vara av större vikt. Är man tveksam som politiker om delegation av vissa typer av ärenden så bör man inte delegera beslutanderätten

Enligt Kap 7 § 7 sägs ” Om en nämnd med av § 5 uppdrar åt anställd att besluta på nämndens vägnar får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukaren av nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller yttra sig innan beslut fattas. Nämnden får också besluta att en anställd får fatta beslut endast om företrädaren för brukarna har tillstyrkt”

Att låta tjänstemän besluta i ärenden som är positiva för den enskilde skapar i de flesta fallen inga problem. Men underkänner en tjänsteman en avloppsanläggning så måste man föra en dialog med fastighetsägaren för att pröva om grunderna för underkännandet stämmer och om det är möjligt att vidta åtgärder som gör att bägge parter blir nöjda.

Är man däremot oense är det rimligt att politikerna i nämnden prövar ärendet och man borde också låta den det berör komma till nämnden och framlägga sina sak.

För att stärka den politiska demokratin måste medborgarna få möjligheter till kontakt med dem som man placerat på politiska poster. Tjänstemän lägger fram förslag men politikerna fattar beslut och blir därmed ansvariga för myndighetsutövningen.

Artikel publicerad i Nya Lidköpings Tidning