Januari 2022

Nu  är det januari  2022 och situationen  har närmast försämrats vad gäller fastighetsägares möjligheter att hävda sin rätt. Kommunerna har intensifierat sina kontroller av gamla enskilda avloppsanläggningar.  Bara i Växjö kommun önskade tjänstemännen att under 2022 få kontrollera 600 anläggningar men politikerna lyckades begränsa antalet till 250 stycken.

Argumentationen för underkännanden  av avloppsanläggningar har inte heller förändrats.

Man kommer ut till fastighetsägaren och lyfter på ett brunnslock och konstaterar att anläggningen troligtvis inte fungerar utan att kunna påvisa några bevis. Man har fortfarande kravet att fastighetsägaren måste bevisa  att anläggningen fungerar utan att tala om på  vilket sätt  fastighetsägaren skall kunna bevisa funktionen.

I många fall  envisas  kommuner med att påstå att anläggningar saknar tillstånd utan att undersöka vad som finns i kommunens arkiv. Många kommuner har luckor  i sina arkiv vad  gäller tillstånd speciellt när det har skett kommunsammanläggningar.  Det är inte troligt att man har  byggt avloppsanläggningar utan att söka  tillstånd. Tillståndsfrågan är av sekundär betydelse utan vad som  är det viktiga är hur anläggningen fungerar idag.

Domstolarnas handläggning är fortfarande undermålig, man väljer att endast citera fastighetsägarnas synpunkter utan kommentera  de invändningar som fastighetsägaren har. För att få ett jämställt förhållande mellan kommun och fastighetsägare måste  domstolen  också  se till att fastighetsägarens intressen tillvaratas.

Här kommer ett fall som berör Håkan Karlsson i Växjö.

Ni får följa ärendet genom inlagor och domar. Ärendet handlar om ett fritidshus som har fått sitt avlopp underkänt. Avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn  och därefter leds vattnet till en våtmark som under vissa perioder är vattenfyllt och andra perioder används som betesmark. Prover har tagits på fosforhalten i vattnet när våtmarken töms i Helgasjön och då har halten varit 0;073 mg/l vilket är en mycket låg nivå. Ärendet ligger nu i Högsta domstolen för avgörande om prövningstillstånd kan beviljas.