Förord

Kommunernas myndighetsutövning

Roland Ekstrand

Förord

Tusentals fastighetsägare i vårt land med enskilda avlopp drabbas av myndighetsbeslut som man inte förstår och som får stora ekonomiska konsekvenser för den enskilda. I värsta fall kan man bli tvungen att gå från hus och hem när man inte har de ekonomiska förutsättningar för att uppfylla kraven. Man känner sig rättslös och vet inte hur man skall agera om man inte delar myndigheternas åsikter.

Hanteringen av dessa ärenden väcker en rad frågor som handlar om bl. a.
Hur tolkas lagstiftningen?
Vad innebär myndighetsutövning?
Vilken roll har tjänstemännen i myndighetsutövningen?
Kan politiker ompröva tjänstemännens beslut?
Vad innebär ett överklagande?
Länsstyrelsens och Mark och Miljödomstolens handläggning.
Vad skall bedömas i en anläggning är det konstruktion eller funktion?
Rimlighetsbedömning av åtgärder?
Vitesföreläggande?

Jag kommer att försöka, utifrån verkliga, fall redovisa hur myndigheter agerar och vilka frågeställningar det väcker. Jag kommer inte att ange vilka fastigheter det gäller, jag vill inte utsätta de drabbade för ytterligare frågor men jag kommer däremot ange kommuner som är inblandade i ärenden.

Mina åsikter finns i vissa fall publicerade i olika tidningar eller som inlagor till olika kommunernas miljönämnder. Det som borde gå att lösa genom en dialog med fastighetsägarna i kommunerna har istället blivit juridiska spörsmål. När man påpekar det orimliga i ålägganden om åtgärder får man ofta till svar: ”Är ni inte nöjda så får ni väl överklaga beslutet” vilket leder till ett enormt arbete i Länsstyrelser och Mark och Miljödomstolar och som inte leder någon vart.

I exemplen finns redogörelser för själva ärendet och de kommentarer som fastighetsägarna har gjort för att starta en dialog. Tyvärr vägrar kommunerna att kommentera dessa inlagor utan hänvisar bara till möjligheten att överklaga. Besluten har tagits på delegation och nämndledamöterna kanske inte vet vad som förekommer. Flera tidningsartiklar redovisas. Argumenten återkommer i olika former eftersom kommunerna behandlar ärendena på likartat sätt.

Varför är det viktigt att lyfta fram dessa frågor? Jo, det är grundbulten i vårt demokratiska system. Människor måste uppleva att man blir rättvist behandlad av myndigheter och att man får svar på sina frågor och det gäller speciellt om man krävs på stora ekonomiska åtaganden.

Men det mest förnedrande är när myndigheten kopplar krav på åtgärder med vitesföreläggande som gör att man känner sig som om man sysslar med brottslig verksamhet trots man aldrig har haft några kontroverser med rättvisan och alltid försökt att göra det rätta.

Efter 40 år som kommun och landstingspolitiker varav 15 år som kommunalråd och ordförande i olika nämnder känner jag att jag måste ta bladet från munnen och visa upp hur vårt samhälle fungerar i praktiken. Det finns ett ordspråk som lyder ”Politik är att vilja ” och det betyder att alla förtroendevalda i våra kommuner har möjlighet att förändra systemet om bara viljan finns.

Roland Ekstrand