15 Bedömning av markretention

Bedömning av markretention

Havs och Vattenmyndigheten har tagit fram” GIS-stöd för små avlopp” som en hjälp till kommunerna att kunna bedöma små avlopps påverkan på recipienter i dess närhet.

GIS – stödet utgörs av kartor som visar resultatet av riskbedömning för påverkan på recipient till följd av belastning från ett tillkommande avlopp.

Kartorna har tagits fram genom riskvärdering av de kriterier lagstiftaren anvisar om för bedömning av hög skyddsnivå, utifrån miljökvalitetsnormer för ytvatten samt retentionsfaktorer som i nationella utredningar bedöms vara en viktig faktor vid bedömning av påverkan från små avlopp.

Kartorna inkluderar bland annat vattenrelaterade skyddsvärden, jordart, jorddjup, källfördelning av belastning på recipienten, vattenförekomsternas status och miljökvalitetsnorm. Analysen är genomförd med en upplösning av 10 x 10 meter och bygger på SGUs jordartskarta men upplösningen kan variera beroende på om omfattande fältarbete har förekommit. Syftet med GIS-stödet är att skapa förutsättningar för en skälig, rättssäker och en nationell likriktad bedömning av skyddsnivå enligt 2 kap 3§ miljöbalken vid prövning av små avlopp.

Riskbedömning (0-4) är ett resultat av sammanvägning (ej summering) av kriterier för hög skyddsnivå.

Hur sammanvägningen av kriterierna ät gjord beskrivs i tre konceptmodeller en för respektive fosfor, kväve och hälsoskydd.

För respektive kriterium används en eller flera faktorer som riskvärderas. Efter riskvärderingen normaliseras riktvärdena (ges ett värde mellan (0 och 4) och en geografisk analys görs i programmet ArcGIS ModelBuilder vilket resulterar i kartor som beskriver risk för påverkan från belastning av respektive fosfor, kväve  och hälsoskydd.

GIS-stödet redovisar en riskbedömning av tänkt utsläppspunkt oavsett om utsläppet sker genom infiltration eller genom ett utsläpp till ytvatten.

För att kunna göra en riskbedömning avseende en ytvattenrecipient vid infiltration har jordarterna sårbarhetsklassats med av seende på genomsläpplighet.

För att kunna bedöma risk vid direkt ytvattenutsläpp är även allt ytvatten inkluderat i riskbedömningen. GIS-stödet utgör stöd för beslut om skyddsnivå enligt 2 kap 3§ miljöbalken (försiktighetsprincipen) och i vis mån 2 kap 7§ miljöbalken (skälighetsregeln).

GIS-stödet är teknikneutralt vilket betyder att utgångspunkten är att avloppsvattnet renas till normal skyddsnivå före utsläpp oavsett bedömning av riskklass.

Riskklasser 0-2 innebär att rening som uppfyller normal skyddsnivå bedöms vara tillräcklig.

Riskklass 3-4 bör medföra högre krav på rening. Den teknik som krävs för att uppfylla funktionskravet kan betraktas som en skyddsåtgärd mot påverkan. Riskbedömning sker enligt DARO=delavrinningsområde. Specifikt vatten = Närmast belägna vattenområde.

GIS-stödet syftar till att användas vid prövning av små avlopp. GIS-stödet kan även användas som underlag vid tillsynen av små avlopp och kommunens övergripande VA planering.

GIS-stödet bör kompletteras med att undersöka att resultatet av jordprover stämmer överens med resultatet i kartskiktet lokal retentionspotential (LR1). Ej genomsläppliga jordar som lera ger låg retention och hög riskklass och vise versa.

För att bedöma hur känslig en recipient är för fosforbelastning används Vattenmyndighetens beräknade beting (eller åtgärdsbehov). En vattenförekomsts beting är den mängd kväve eller fosfor som måste tas bort för att vattenförekomsten ska uppnå god status avseende kvalitetsfaktorn näringsämnen.

Varje avloppsanläggning måste bedömas utifrån de lokala förhållanden på platsen och generella krav som exempelvis fosforfälla skall inte användas.

Kravet på en avloppsanläggnings utsläpp bedöms om risk föreligger att fosfor, kväve och hälsoskyddet påverkar närbelägna recipienter. Det blir därför viktigt att konstatera om recipienten ligger närmare än 100 meter från utsläppspunkten. Då skall en riskbedömning göras.

Vilka jordarter finns på platsen som påverkar retentionen av fosfor vid infiltrationen. Om riskbedömningen enligt DARO är noll så bör det inte vara några problem att godkänna en avloppsanläggning.