Lag om allmänna vattentjänster

Lag om allmänna vattentjänster

Fastighetsägare som bor i omvandlingsområden som kommer att exploateras på något sätt eller att man behöver ordna fungerande avlopps- och vattenförsörjning drabbas av att politikerna beslutar om att inrätta ett verksamhetsområde.

Kommunfullmäktige kan genom ett beslut tvinga alla fastighetsägare inom ett geografiskt avgränsat område att ansluta sig till den kommunala VA verksamheten.

Ur demokratisk synvinkel borde alla fastighetsägare som kommer att hamna  inom det nya verksamhetsområdet få talerätt vilket betyder att de skall bli en part som får rätten att driva sin fråga gentemot kommunen.

När en utbyggnad av VA nätet är gjort så blir alla fastighetsägare automatiskt tvingade att betala en anslutningsavgift som kan komma att kosta 100 000 tals kronor. Har man inte dessa pengar eller kan låna som är svårt för vanliga människor och nästan omöjligt för t ex en pensionär. Den som inte kan betala hamnar hos kronofogden. Man kan bli tvungen att sälja sitt hus för att kunna betala räkningen från kommunen.

Enligt § 1 ” Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjningen och avlopp ordnas i ett större sammanhang om det behövs med skyddet för människors hälsa eller miljön”.

Är det frågan om nybyggnation av ett område så är det naturligt att ansluta det till det kommunala nätet om förbindelsepunkt finns i närheten. Men gäller det fritidshus områden med fungerande vatten och avloppssystem ordnat genom samfälligheter eller enskilda anläggningar så måste en ordentlig kartläggning göras om det verkliga behovet.

Enligt § 2 ”Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats genom allmän VA anläggning”

Om det finns fastigheter som har godkända anläggningar inom det kommande verksamhetsområdet bör man överväga att de inte skall ingå i verksamhetsområdet..

Enligt § 6  ” Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig bebyggelse skall kommun.

  1. Bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänster behöver ordnas och
  2. att tillse behovet snarast och så länge behovet finns kvar tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA anläggning”

Innan beslut sker om den geografiska omfattningen av verksamhetsområdet bör alla fastigheter undersökas om de har behovet att anslutas till va- nätet.

Kommunen borde göra en konsekvensanalys av vad inrättandet av verksamhetsområdet kommer att betyda och en remiss bör skickas till alla berörda.

Enligt § 8 ”Om det finns synnerliga skäl får verksamhetsområdet bestämmas med avvikelse fån kravet i första stycket”

Synnerliga skäl kan vara att det finns fungerande anläggningar som inte behöver anslutas.

Enligt § 9 ”En sådan inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan anordnas genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön”

Fungerande enskilda anläggningar som minskar belastningen på miljön genom att avloppsvattnet renas genom markinfiltration är ett bättre alternativ än utsläpp från reningsverk av avloppsvatten direkt i en recipient.