Hälsoskydd

Hälsoskydd

I 9 kap 7 § Miljöbalken anges  ”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras”. Här slås fast att man måst förebygga att olägenheter uppstår. Med olägenheter menas § 3 ”Med olägenheter för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. I avloppsvatten  där toalett finns påkopplad kan patogena mikroorganismer finnas som kan påverka människors hälsa. En klar skillnad finns mellan direktutsläpp av toalettvatten direkt i en recipient  från ett minireningsverk  eller som alltid sker i de stora kommunala reningsverken, och det som sker från en enskild  avloppsanläggning.

Mikroorganismer som hamnar  i jorden från en infiltrationsanläggning  avdödas  effektivt och kommer inte att påverka människors  hälsa. Men om infiltrationsanläggningen ligger så att den kan påverka grundvattnet och en förbindelse finns med dricksvattenbrunn så kan mikroorganismer finnas i dricksvattnet. När man anlägger en avloppsanläggning är det  viktigt att infiltration av avloppsvattnet sker nedströms  dricksvattenbrunnen. Gamla anläggningar kan  ge upphov till bakteriell påverkan och därför är det angeläget att om misstanke finns att man gör en kontroll  av förekomster av mikroorganismer.