Ytterligare mål

Ytterligare mål.

Ovanåkers kommun hade underkänt en avloppsanläggning med motiveringen att avloppsanläggningen inte klarade dagens krav och att det fanns en naturlig vattenkälla i närheten som hade fungerat under många år utan problem. Om man skulle anlägga en ny infiltrationsanläggning så fanns risken att den skulle kunna påverka vattenkällan som försåg två hus med dricksvatten.

 

Till Miljö och byggnämnden i Ovanåkers kommun

Komplettering av vårt överklagande av miljö byggnämndens  beslut MBN 2020- 190.

Vi har i en skrivelse daterad 15/3 2020  givit vår syn på handläggningen av frågan om vårt avlopp och dricksvatten  som  en del i vårt överklagande av nämndens beslut.

Ytterligare synpunkter

Enligt miljöbalken så finns  lagligt stöd för att tillämpa  omvänd bevisföring vilket betyder att vi skall bevisa att vi har en anläggning som fungerar enligt miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten, Ni har därför skyldighet att svara på våra frågor för att vi skall kunna veta vilka grunder som ni utgår ifrån  när ni bedömer vår avloppsanläggning. Vi har med provtagning visat att vi renar vårt avloppsvatten  så att det uppnår dricksvattenkvalitet. Vi förstår inte varför man skall åtgärda en fungerande anläggning där risken är uppenbar att avloppsvatten kan komma i kontakt med vårt och grannens dricksvatten Vi tillämpat också försiktighetsprincipen enligt miljöbalken 2 kap § 3 ”Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns  skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd medför skada eller olägenhet för människors och miljön”. Definition på olägenhet är ” Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka  hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. Vilka bevis har ni på att vår nuvarande anläggning påverkar människors hälsa eller den lokala miljön?. Er tolkning av miljöbalken Kap 9 § 7 stämmer inte med Havs och vattenmyndighetens  tolkning ”Avloppsvatten skall avledas och renas  eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa och miljön inte uppkommer”. Detta betyder att fastighetsägaren beslutar hur man vill  rena sitt avloppsvatten och kommunen skall tala om vilka hälsomål och miljömål som fastighetsägaren skall uppnå.. Att ha synpunkter på anläggningens konstruktion är inte kommunens bord utan man skall endast ange vilka gränsvärden som jag som  fastighetsägaren skall klara att uppnå med min anläggning  som visar att den fungerar.

Ni hänvisar också till förordningen (1998-899)  om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 12 som säger ”Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart  att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön”. Denna paragraf är inte tillämplig i detta fall därför att det inte är  fråga om att utsläppet sker till en sjö eller annan recipient. Del två  visar också att vår anläggning  inte medför olägenheter som påverkar  människors hälsa eller miljön.

Ni hänvisar också till att  Länsstyrelsen i Gävleborg samt mark och miljödomstolen har uttalat att ” fastigheten inte uppfyller gällande krav på rening” Bägge instanserna har inte vilket är deras skyldighet bedömt anläggnings funktion och har inte heller angivit vilka krav på rening som man utgått ifrån. Domstolarna har inte heller gjort egna utredningar utan har enbart utgått från nämndens material vilket medför objektivitetsbrister.

Enligt § 5 i förvaltningslagen

Legalitet

En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordning”  Enligt miljöbalken så finns det ingen möjlighet att ha synpunkter på en anläggnings  konstruktion utan endast dess funktion att den renar avloppsvattnet så det klarar kommunens krav.

Objektivitet

”I sin verksamhet ska myndighetvara saklig och opartisk”  Att vägra att undersöka vår anläggnings funktion visar inte på någon saklighet. Att hela tiden hänvisa till den egna ståndpunkten utan jag som fastighetsägare får komma till  tals, vittnar inte heller om opartiskhet. Detta gäller också Länsstyrelsen och mark och miljödomstolen  som endast kommenterat miljönämndens handläggning. Att man tror att en anläggning inte fungerar utan att kräva bevis  visar också om partiskhet.

Proportionalitet    

”Myndighet får endast ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet . Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast  om det avsedda resultatet står i rimliga förhållande till de olägenheter som kan uppstå för den som åtgärden riktas emot”. Att förbjuda oss att använda vår avloppsanläggning som vi med prover bevisat fungerar står inte i rimlig proportion till de olägenheter som vi drabbas av. Vi påverkar inte människors hälsa eller den lokala miljön idag. Att kräva att vi genomför ett annat sätt att rena vårt avloppsvatten på som riskerar att förstöra vårat dricksvatten är  inte något som kan accepteras .

Hur kan ni påstå att min anläggning bidrar till övergödning när utsläppet av fosfor rör sig om ungefär 500  gram per år när det samtidigt finns tonvis med bundet fosfor i  marken runt min anläggning. Lika orimligt är ert påstående att min anläggning kan sprida mikroorganismer när inte ens kommunala stora reningsverk med utsläpp direkt till recipienter har krav på redovisning av utsläpp av mikroorganismer och läkemedel.

Förvaltningslagen § 6 ”En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla. Myndigheten skall lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen . Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art , den enskildes  behov av hjälp och myndighetens verksamhet . Den skall ges utan onödigt dröjesmål”.  Det duger inte att hota med vite utan att man för en dialog om vad som miljöbalken kräver enligt Kap 2 Kap §7 ”åtgärderna är rimliga i förhållande till miljönyttan

Vite

Länsstyrelsen i Stockholms  län  har i en dom : Överklagande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten med vite 2019-09-17 preciserat tolkning av viteslagen. ”En första förutsättning för att ett vite ska kunna dömas ut att det är så tydligt och precist formulerat att den förelagde klart skall veta vad som skall göras för att undgå vitespåföljden. För att vitet skall kunna dömas ut är det nödvändigt att vitet har knutits till en klar prestation ” Att knyta vitet till att vi inte får använda vår avloppsanläggning räcker inte som grund för en ansökan om att döma ut vite. Jag frågar mig vad är syftet med vitet ? Hur är det möjligt att hota med ett vite  när ni själva inte kan ange vad det är för fel på anläggningen.  Vilken utredning är gjord om vitets storlek och den tilltalade betalningsförmåga som skall göras enligt viteslagen? Vi avvisar  kravet på vite.

Vi som fastighetsägare  har i hela tiden varit öppna för en dialog med nämnden och ni måste förstå att vi måste vara helt säkra på att förändra en fungerande avloppsanläggning där risken är uppenbar att vi förstör vår och grannens dricksvattenkälla inte är ett rimligt alternativ om ni inte presenterar ett fullgott alternativ.

Ni kan enligt förvaltningslagen § 38 avveckla hela ärendet som är vår önskan.

I ett annat ärende har Miljönämnden i Vara som lägger viten i alla ärenden om underkända avloppsanläggningar fått Mark och miljödomstolen att godkänna kommunens ansökan om att vite skall dömas ut för att fastighetsägaren använder sin avloppsanläggning som kommunen dömt ut. Även här saknas uppgifter om hur den fungerar.

 

Överklagande av  Mark och miljödomstolens dom M 1343-20 Varafallet

Jag önskar att Mark och miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd med motiveringen att det finns anledning att tvivla på  att miljödomstolen har dömt rätt.

Domstolens uppgift

Mark och miljödomstolen har som myndighet skyldighet att följa förvaltningslagen § 23 Om det behövs ska myndigheten genom frågor och påpekanden verka för att parterna förtydligar eller kompletterar  framställningen” För att garantera den enskildes rättssäkerhet enligt officialprincipen räcker det inte att studera de handlingar som finns tillgängliga utan innan beslut fattas skall myndigheten göra en egen utredning om det är möjligt att fatta beslut på presenterat material. Här har i förarbetena till förvaltningsprocesslagen  speciellt betonats att den svagare parten som i detta fall är en enskild person måste få den hjälp som behövs för att kunna tillvara ta sina intressen. Att kunna hävda sig mot  miljönämnden som har alla juridiska och ekonomiska resurser  blir för mig som enskild part svårare. Det blir därför speciellt viktigt att domstolen  tar ställning till mina synpunkter och när jag inte får svar på mina frågor att domstolen hjälper mig att få dessa svar för att skapa ett jämlikt förhållande. Innan dom kan ske är det rimligt att domstolen hjälper mig att av miljönämnden få  svar på frågorna . Vad ska jag göra för att få min anläggning  godkänd? Hur kan jag bevisa att min anläggning fungerar enligt miljöbalkens krav?

Anläggningens funktion

Enligt kap 9 § 7 Miljöbalken ”Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras ”.  Delar domstolen min uppfattning att tolkningen av  denna paragraf  betyder att jag som fastighetsägare bestämmer hur  jag renar mitt vatten medan miljönämnden skall tala om vilka hälso- och miljömål jag skall uppnå. Bevisbördan på funktionalitet ligger hos mig som fastighetsägare. Att miljönämnden har underkänt min anläggning utan att ange  hur jag skall redovisa anläggningens funktion betyder att det inte finns någon grund för att utdöma vite. Nämnden påstår att jag har haft möjlighet att efterkomma deras beslut som skulle innebära att jag skulle plugga min avloppsanläggning vilket i sig skulle innebära att jag inte kunde använda mitt avlopp. Nämnden har inte angivit  vad det är för fel på min anläggning och vad som jag ska göra för att de ska kunna godkänna anläggningen  Ett vite skall enligt Länsstyrelsen i Stockholms län ha följande konstruktion:  ” En första förutsättning för att ett vite skall kunna dömas ut är att det är så tydligt och precist formulerat att den förelagde klart ska veta vad som ska göras för att undgå vitespåföljden. För att ett vite ska kunna dömas ut är det nödvändigt att vitet har knutits till  en klart definierad prestation”  Prestationen kan inte vara att jag skall plugga min anläggning utan måste handla om vad jag ska prestera för att nämnden ska godkänna min anläggning.

Min sakframställan

Domstolen har att bedöma mina argument  gentemot vad miljönämnden anför och bör kommentera om mina argument har någon bäring i fallet. Vad har varit väsentligt i behandlingen av min framställan. Är det väsentligt att nämnden vägrat att undersöka anläggningens funktion som är grunden för tillåtligheten. Vad kan låga fosforhalter i provsvar på min anläggning bero på?  Beror det på att jag har en fungerande anläggning som ger upphov till dessa låga halter? Har EU .s proportionalitetskrav  haft någon betydelse för bedömningen när det totala utsläppet under ett år rör sig om några hundra gram fosfor. Mina synpunkter måste väga lika tungt som nämndens framställan.

Domskäl

Var finns de sakliga skälen till  att inte hålla muntlig förhandling? Att målet har behandlats tidigare i domstol är i sig inget skäl till att neka muntlig förhandling när grunden för hela målet har varit om jag får använda en anläggning som nämnden har underkänt fast den klarar miljöbalkens krav och som nämnden vägrar att undersöka dess funktionalitet. Målet kan väl inte handla  om att jag ska plugga min avloppsanläggning för att det är det enda alternativ som miljönämnden förespråkar.

Vitet

Frågan om att utdöma vite har redan behandlats i Mark och miljööverdomstolen tidigare och ansökan om ett nytt vite bör därför avisas. Mål nr 5773-17  Ingen överklagan har gjorts och därför bör denna dom stå fast

Mark och miljööverdomstolens tidigare dombeslut:

Mark och miljööverdomstolen upphäver mark och miljödomstolens dom och avslår Miljö och byggnadsnämndens i Vara Kommun ansökan om att utdöma  vite.

Jag anser att miljönämndens ansökan om att vite saknar grund och därför bör Mark och miljööverdomstolens beslut M 5773-17  stå fast att vite ska avvisas Men skulle tingsrättens dom bli föremål för behandling, så  önskar jag erhålla prövningstillstånd för att kunna bemöta eventuella  inlagor