Statlig utredning: Hållbara vattentjänster

Utredningen Hållbara vattentjänster SOU 2018:34

Det finns förslag om att utredningen som också  har remissbehandlats nu skall bli föremål för bearbetning med en lagrådsremiss och därefter skall regeringen lämna ett förslag till riksdagen för att behandlas innan det kan bli lagändringar. Utredningen har sådana brister att den inte bör ligga som grund för det fortsatta lagstiftningsarbetet. Utredningen har dels kommenterat § 6 i vattentjänstlagen samt även förslag till nya uppgifter för olika myndigheter. Efter att ha haft kontakt med ett femtiotal fastighetsägare som har fått sina anläggningar underkända så kan jag konstatera att nuvarande  bedömning av  befintliga små avloppsanläggningar  inte är rättssäkert. Bedömningen skiftar  från kommun till kommun därför att det saknas riktlinjer hur anläggningar skall bedömas. Jag kommer i det följande att ta upp delar som visar att utredningen antingen har haft fel utgångspunkter när de behandlade problematiken eller att den inte överhuvud  taget berör det som är de verkliga problemen.

Utredningens utgångspunkter

Utredningen konstaterar att enskilda avloppsanläggningar utgör miljöfarlig verksamhet och skriver ”Eftersom små avlopp är en sådan miljöfarlig verksamhet omfattas de av samma regler som betydligt  större och inte lika vanligt förekommande verksamheter”. Det är en felsyn att oreserverat jämföra  små avloppsanläggningar med andra och större miljöfarliga verksamheter Visserligen har småavlopp hamnat under Kap. 9 i miljöbalken som avser miljöfarlig verksamhet och här nämns också  i § 1 avloppsvatten och § 2 spillvatten. Det är olyckligt att små avlopp har hamnat här eftersom avloppsvatten innehåller endast näringsämnen som inte bör betraktas som miljöfarligt avfall såsom persistenta kemikalier och giftiga tungmetaller.  Även om avloppsvatten från små avlopp omfattas av försiktighetsprincipen i miljöbalken  så är påverkan utan någon egentlig betydelse. Vattentjänstlagen § 6  ställer till problem med sitt demokratiska underskott, men detta löser inte utredningen när man föreslår  att man skall ha samråd om det är ett större antal fastigheter som kommer att beröras .Problemet är att då   blir  den enskilde  fastighetsägaren inte sakägare  och kommer med sin röst inte kunna påverka sitt ärende.  Även om det är juridiskt krångligt så får man inte ducka för fastighetsägarens situation  som kan tvingas att betala  en anslutningsavgift till det kommunala VA nätet som ofta rör  sig om 200 000 kronor  trots att man kan bevisa att man har en fungerande VA anläggning.

Men den allvarligaste kritiken mot  utredningen är att den utgår ifrån  att alla enskilda avloppsanläggningar har sådana brister att de måste åtgärdas. Vilken evidens eller  bevis finns att enskilda avloppsanläggningar skapar olägenheter vad avser människors hälsa  eller den lokala miljön. Min erfarenhet är att det är ytterst ovanligt att någon kommun har hänvisat till att anläggningen måste förbättras på grund av att den medför olägenheter. Kan man inte bevisa att enskilda avloppsanläggningar medför  miljöproblem så finns det inget behov  av att påskynda  kontrollen.

Det som dessutom saknas i utredningen är hela processen med vitesförelägganden som kommunerna ägnar sig åt för att tvinga fastighetsägaren att göra som kommunen säger trots avsaknad av naturvetenskaplig evidens. I två domar har domstolarna slagit fast hur miljöbalken skall tolkas och som direkt berör tillsynsarbetet .Den första domen  är från Mark och miljödomstolen i Växjö  M 4660-20  som säger ”För att ett föreläggande eller förbud enligt denna paragraf ( 4   MB) ska kunna ges så krävs att en skada eller olägenhet kan konstateras”.  Det räcker inte med att man tror att anläggningen inte fungerar utan kommunen måste kunna påvisa att anläggningen ger upphov till någon skada  som påverkar människors hälsa eller skapar en  olägenhet vad avser den lokala miljön. Dom nummer två  har avkunnats av Mark och miljööverdomstolen MÖD nr 4447-20 som anger ” att en tillsynsmyndighet måste ange vilka brister en anläggning har och åtminstone att det finns tecken på en olägenhet”  Detta betyder att kan man inte påvisa någon olägenhet så  kan man inte heller underkänna anläggningen.

 

 

Övergödning

Sverige har som ett nationellt mål  Ingen övergödning av hav, sjöar och vattendrag. Men hur uppnår vi detta mål?  För att kunna uppnå detta mål måste man veta vilka mekanismer som ligger bakom övergödning. Fosfor är ett grundämne som människor, djur och växter behöver för att kunna växa. Om fosfor kommer ut i stora mängder i recipienter så kan det bidra till övergödning med algblomning som följd. Mekanismerna bakom är att blir halten av fosfor för hög i vattnet så kan cyanobakterier växa till. Dessa tar sitt behov av kväve  från luften för att hålla balansen mellan fosfor och kväve. Dessa bakterier lever en kort tid och sedan dör de och faller till botten där de förbrukar allt syre vid nedbrytningen. Den syrefria miljön bidrar till att svavelväte bildas som frigör fosfor i bottensedimenten och balansen rubbas på  nytt med efterföljande algblomning

Det finns recipienter som drabbas av övergödning och därför bör man minska fosfortillförseln till dessa sjöar och strandnära havsområden. Ett effektivt sätt att göra dessa  recipienter friska igen är att genomföra reduktionsfiske som innebär att man kan fiska upp med trålning tiotals ton med vitfisk (braxen och mört) Med denna åtgärd kan man radikalt förbättra situationen i övergödda sjöar.  Men idag är problemet det omvända att allt fler sjöar blir oligotrofa (näringsfattiga) vilket gör att fisken minskar i dessa sjöar. Dessa sjöar skulle må  gott om man istället tillförde avloppsvatten efter slamavskiljning. Denna analys av näringsbalansen borde göras i flera sjöar.

Kan enskilda avloppsanläggningar bidra till övergödning? En familj på fem personer som bor permanent på en fastighet släpper ut cirka ett kilo fosfor på  ett år och är det frågan om ett fritidsboende så rör det sig om något hundratal gram under ett helt år. Som jämförelse kan man ta lantbrukaren som gödslar sin åker med 15 – 20 kilo fosfor per hektar.

Den fosfor som finns i toalettvattnet består av fosfatjoner som är negativt laddade  och när de kommer ut i marken vid utsläppspunkten möter de joner som innehåller järn, aluminium eller kalk som är positivt laddade vilket medför att det uppstår en stark kemisk bindning  av fosfor. Detta innebär att fosfor binds inom några tiotal meter och denna fosfor kan inte vandra vidare och orsaka övergödning. Denna lilla mängd fosfor som kommer från  enskilda avloppsanläggningar  kan inte orsaka övergödning. Varför har inte utredningen beaktat marken retentionsförmåga? Havs och vattenmyndigheten säger i sin GIS rapport att finns det  ingen recipient inom hundra meter från utsläppspunkten så binds all fosfor i marken. Eliminering av fosfor i avloppsvatten sker genom att det binds till andra ämnen. Huvudfrågan blir om marken genom retention förmår att binda den lilla mängd fosfor som enskilda  avlopp  ger upphov till eller kommer fosfor att kunna vandra kilometervis för att orsaka övergödning?  Det går inte att runda denna fråga  om svaret skall ligga till grund för ny lagstiftning.

Stora tillskott av fosfor  till  recipienter sker  idag när skyfall orsakar bräddningar i det kommunala VA nätet  som kan röra sig om miljontals liter orenat avloppsvatten som släpps ut direkt i recipienter. Dålig kommunal planering som inte klarar  av dessa problem borde rendera i  så stora miljöavgifter att kommunerna skulle stimuleras att  förebygga problem med bräddning och på  så  sätt komma billigare undan.

Algblomning i stor skala kan också ske  i anslutning till skogssjöar när man gör kalhyggen. och regnvatten frigör humus som innehåller järn  som kan  vara en brist hos cyanobakterier som nu får möjlighet att föröka sig i stor skala och orsaka stora algblomningar.

Utredningen är medveten om att fosfor spelar en viktig roll med följande kommentarer ”Fosfor binds hårdare i marken än kväve. Fosfor har en hög kemisk reaktionsförmåga och finns därför inte som fritt grundämne i naturen.  Varförhar utredningen inte dragit logiska konsekvenser av dessa slutsatser

Underkännande av  avlopp

Det vanliga är att miljöinspektören gör ett besök på fastigheten men det finns också många exempel på  att miljöinspektören vid sitt skrivbord förutsätter att fastighetsägaren inte har en fungerande anläggning och kräver att den skall godkännas på nytt. Frågan är  om ett gammalt godkännande som utgick från den tidens tekniska krav gäller även idag? Vissa hävdar  att dessa tillstånd inte gäller och därför måste man söka om ett nytt tillstånd. Andra anser att tillstånden gäller även idag om  kommunen inte kan bevisa att anläggningen ger upphov till olägenheter. Vid besöket lyfter man på brunnslocket till trekammarbrunnen och i många fall har man synpunkter på om trekammarbrunnen fungerar och i ett utlåtande ger man uttryck för sina betänkligheter om att avloppsanläggningen  troligtvis inte  fungerar enligt nutida krav på avloppsanläggningar.  Ett citat ” Miljöavdelningen bedömer att avloppsanläggningen inte renar avloppsvattnet tillräckligt från närings och smittämnen för att uppnå dagens krav på rening”. Detta agerande är felaktigt av flera skäl. För det första skall man inte ha synpunkter på själva anläggningens konstruktion eftersom myndighets krav skall vara teknikneutrala. Detta innebär att hur jag som fastighetsägare renar mitt  avloppsvatten är min ensak.

Vilka  bevis  har kommunen  på  att min anläggning inte fungerar och hur skall jag som fastighetsägare kunna bevisa att anläggningen klarar dagens krav . Ett annat påstående som är vanligt förekommande är att det föreligger risk  att olägen het kan uppstå. Det är en omöjlighet att kunna bemöta ett sådant påstående.. Vad myndigheten skall  kontrollera är om anläggningen fungerar enligt de krav som finns. Om man underkänner anläggningen måste man samtidigt tala om hur jag som fastighetsägare  skall kunna bevisa att jag har en fungerande anläggning. Man skulle exempelvis kunna erbjuda  fastighetsägaren att genom provtagning  mäta halten  av fosfor vid utsläppspunkt. I de flesta fallen avvisar kommunerna denna möjlighet för då måste de godkänna anläggningen om man klarar kraven.  Man svarar inte på frågan vad jag ska göra för att få min anläggning godkänd vilket medför långa rättsliga processer.  Istället ägnar sig kommuner  och domstolar  åt att spekulera om att anläggningen troligtvis inte fungerar utan att ha de minsta bevis på dessa spekulationer.

 

Expertkonsulten

Vilka uppgifter skall konsulten ha? Utredningen anger ”Det ska inte handla om funktionskontroll”. Experten ska inte ta några prover, Experten ska vid besiktningen kontrollera anläggningen okulärt i de delar som är lättåtkomliga. Kraven på vad som ska ingå i besiktningen ska inte blir onödigt omfattande. Experten ska notera om det exempelvis finns brister i form av trasiga eller skadade delar  synlig växlighet som indikerar läckage luktolägenhet oönskat stående vatten. Vi önskar  påpeka. att om experten hade haft möjlighet att ta prover på avloppsvattnet  så kunde fastighetsägaren bevisa att anläggningen fungerar. Om syftet hade varit funktionskontroll då hade det kunnat  vara en tillgång men nu handlar det bara om en kostnad till ingen nytta. Om fastighetsägaren nekar tillträde till  tomten får inte experten beträda tomten för då är det hemfridsbrott, vilket är åtalbart. En okulärbesiktning säger inget om funktionen och är därför  helt bortkastad  möda. Kravet på en ordentlig utredning faller alltid tillbaka på miljöinspektören enligt förvaltningslagen. Vad som i realiteten är ett stort problem är många miljöinspektörers dåliga kunskaper som inte kommer att förändras i någon större s utsträckning även  om man engagerar konsulter .Miljöinspektörerna  kommer även fortsättningsvis ha huvudansvaret för godkännande av avloppsanläggningarna. Likaväl som man behöver ett körkort för att köra bil så finns ett behov av certifiering som visar att man har de kunskaper som behövs.

Avloppsdeklaration

Vad skulle en avloppsdeklaration som utredningen föreslår tillföra för information  som man inte har idag och som inte  resulterar i ett stort byråkratiskt system  som  medför stora kostnader till ingen nytta.. Sedan 1950 talet har registrering av  små avlopp skett  där man haft en god kunskap om hur man anlägger ett avlopp som inte medför några miljöproblem. I kommunernas arkiv finns ofta protokoll på de politiska besluten som avgör  godkännande och här finns också  kontrollbesked om att anläggningen har besiktigas innan  den lades igen. Vissa tidigare småkommuner har haft en bristfällig  dokumentation av godkända avlopp därför att en stor del  av dokumentationen har skötts av förtroendevalda som med ett handslag har bekräftat  att avloppet är godkänt. Om man inte hittar  godkännandet av  gamla anläggningar är det  inte liktydigt med att det inte har funnits ett godkännande och därför blir ett godkännande en sekundär fråga. Det som är viktigt att kontrollera är funktionen idag.

Kommunerna har ett antal  register på alla fastigheter i  kommunen digitalt och om det inte finns så kan man säkert  koppla avloppsinformationen till något register. Att tro att en avloppsdeklaration löser några problem är blåögt. De flesta fastighetsägare med enskilda avlopp speciellt om de har några år på nacken kan  inte ge någon detaljerad information om anläggningens funktion speciellt om det har skett ägarbyten. Man har den obligatoriska tömningen av slamavskiljaren och så länge det inte blir stopp i anläggningen  så nöjer man sig med det. Om det skulle bli stopp i anläggningen är det självklart att fastighetsägaren åtgärdar det för att kunna använda sin fastighet. I samband med tömningen av slamavskiljaren så ger ofta entreprenören information till fastighetsägaren om slamavskiljaren inte verkar  fungera  och det naturliga blir då att fastighetsägaren åtgärdar eventuella problem.

Att skicka papper eller digital information till alla fastighetsägare  löser inga problem och att införa en sanktionsavgift  för fastighetsägare som inte lämnar in deklarationen verkar befängt om  de uppgifter som man efterfrågar redan finns i kommunens register.

Handläggning

Den största bristen i utredningen är att man inte  på något sätt berört den rättslöshet som många fastighetsägare upplever när deras anläggningar   blir underkända. När miljöbalken trädde i kraft infördes ett nytt begrepp som heter omvänd bevisföring. Detta innebär att fastighetsägaren  skall bevisa att man har en fungerande anläggning. Här blir miljönämnden både åklagare och domare som strider mot vår rättstradition. Nämnden underkänner din anläggning men du har möjlighet att överklaga beslutet inom tre veckor vilket du gör med kommentarer på det du tycker är fel. Samma tjänsteman som  har  underkänt din anläggning ska nu ta ställning till dina invändningar och du hoppas att få  en dialog till stånd. Tjänstemannen vidhåller att han har gjort rätt och hänvisar till din möjlighet att överklaga till  länsstyrelsen. Psykologiskt bär det emot att erkänna att man har gjort en felaktig bedömning och därför avvisar man  de synpunkter som fastighetsägaren har. Överklaganden bör därför handläggas  av någon annan person än den som ursprungligen utarbetat förslaget till  åtgärder.

De flesta fastighetsägare är chanslösa  när de hävdar sin rätt gentemot kommunen och domstolar därför att de inte har  de fackkunskaper som behövs och anlita juridisk kompetens har man i de flesta fallen inte råd med. Även om kommunen har skyldighet enligt  förvaltningslagen att hjälpa fastighetsägaren att kunna ta till vara sina intressen så  förekommer det inte.

Viten

Klarar inte kommunen kampen mot fastighetsägarna så tar man till ett sista vapen, viten som endast ett fåtal fastighetsägare klarar att opponera sig mot.

En verklighetsbild : En fastighetsägare på västkusten  som är pensionär fick sitt avlopp underkänt  och han frågade vad han skulle göra för att få det godkänt men fick inget svar. Han överklagade kommunens beslut men var inte medveten om att kommunen hade ansökt hos mark och miljödomstolen  att ett vite på 150 000 kronor skulle dömas ut om han använde sin avloppsanläggning efter ett visst datum. Frågan om anläggningen fungerar eller inte är ointressant i detta  sammanhang därför att vitet är kopplar till om man använder en anläggning som kommunen dömt ut. En  dag knackade det på hans dörr och utanför stod kronofogden och frågade om han fick komma in vilket beviljades. Inget av värde  hittades så när man skulle gå upptäckte man en bil på gårdsplanen och frågan blev då vems som ägde bilen. Han svarade att den var hans varpå kronofogden la beslag på bilen. Bilens värde uppskattades till 30 000 kronor varför kronofogden begärde att resterande 130 000 skulle betalas genom införsel på pensionen , vilket genomfördes.

Vitets storlek har i detta sammanhang ingen anknytning till eventuell skada som anläggningen ger upphov till eller fastighetsägarens betalningsförmåga utan kommunerna brukar lägga vitesbeloppet på sådan nivå som det kostar att åtgärda anläggningen efter kommunens anvisningar Domstolarna ifrågasätter inte kommunernas krav på storleken på vitet när kommunen säger att vitets storlek brukar vara praxis i kommunen

Många fastighetsägare som genom  provtagning har bevis på att deras anläggningar fungerar utan problem väljer trots det i alla fall att göra som kommunen begär för de orkar inte bråka med kommunen,

Som jämförelse på vitets storlek kan man ta sopskandalen i Botkyrka med ett sopberg som kommer att kosta 200 miljoner att ta bort och här låg vitet på 100 000 kronor.

Godkännandekrav

Vilka krav som kommunerna har på att godkänna anläggningar varierar mellan kommunerna. Ett vanligt krav är att  man måste installera luftningsrör även på gamla anläggningar fast den syresättning som sker i markbädden är tillräcklig. Om det skulle stå någon decimeter med vatten i luftningsrören  så underkänner man anläggningen fast det inte har någon betydelse för funktionen. Ett vanligt krav är att man vid hög skyddsnivå skall ta bort 90% av fosforn. När man frågar hur man kan mäta att reduktionen av fosfor  har uppnått nivån och  hur man skall  bära sig åt för att genomföra denna reduktion  så får man inte något svar. Beroende på hur mycket  toaletten används så kommer reduktionen att variera. Ett avlopp som släpper ut ett par hundra gram fosfor på ett år  får nivåer som knappt är mätbara. Även kravet  på reduktion av kväve kan vara på  90% som blir en omöjlighet att bevisa  för en del  kväve  avgår som gas. Många kommuner kräver att fastighetsägaren skall installera en fosforfälla som består av en säck som kan väga ett ton innehållande  material som binder fosfor. En kranbil måste hämta säckarna och innehållet i säckarna betraktas som hushålls avfall vilket skapar problem  vid den fortsatta hanteringen. Kostnaderna är stora  men det värsta är att dessa fosforfilter ger mycket stora utsläpp av CO 2 både vid tillverkning, transport och hantering varvid klimateffekterna blir väsentligt större än miljönyttan  av att  ta bort några hundra gram fosfor.

På västkusten lyckades en fastighetsägare  som har byggt ett kretsloppshus bevisa i domstol att hans utsläpp av näringsämnen i avloppsvattnet   var mycket lägre än kommunens rening vilket medförde att han slapp att ansluta till det kommunala VA nätet. När han sedan  önskade att få  sin anläggning klassad som  enskilt avlopp så återkom tjänstemännen med en kravlista på  26 punkter som skulle reglera driften. Även i Värmdö har en fastighetsägare fått en lång lista på vad som måste göras för att få avloppet godkänt. Det är både juridiskt fel och samhällsmässigt destruktivt att med miljöbalken som grund  ålägga fastighetsägaren åtgärder som inte är förenliga med lagstiftningen.

Kretsloppsanpassning

Ett berättigat krav är att vi skall ta tillvara näringsämnena som kommer från våra enskilda avlopp.. Många fastighetsägare har slutna tankar där toalettvattnet samlas upp. En tankbil kommer och tömmer tanken och transporterar innehållet  till närmaste reningsverk där det blandas med avloppsvatten från det kommunala nätet. Slammet som bildas i det kommunala reningsverket innehåller så  många okända ämnen så det bör inte användas som gödsel på våra åkrar om det skall produceras livsmedel. Avloppsvattnet från slutna tankar innehåller för mycket vatten så näringsämnena blir alltför utspädda. Ett alternativ är att använda vacuum toaletter som endast behöver cirka en halv liter vatten vid spolning. Här skapas en produkt som lantbrukarna kan använda på  sin åkermark istället för att använda konstgödsel. Om man använder skärande knivar i  en pumpanordning får man en så finfördelad gödsel som efter hygienisering med urea  blir  bakteriefri inom en vecka Lantbrukare har utvecklat metoder för att producera användbar gödning och nu gäller det att koppla samman lantbrukare och de fastighetsägare som  har vacuum toaletter eller torra lösningar. Här borde kommunerna  påta sig  en mycket aktivare roll. Det finns tyvärr många exempel  på att vacuum toaletter används  och tankbilar hämtar avfallet i tankarna men kör det till de kommunala reningsverken där man blandar denna fraktion med övrigt avloppsvatten och därmed förstör chanserna till ett kretslopp.

Sociala konsekvenser

Många människor  med små ekonomiska förhållanden råkar ofta väldigt illa ut när kommunerna intensifierar kontrollen av befintliga avlopp. Därmed inte sagt att man inte skall se till att dåligt fungerande avlopp åtgärdas. Kan inte kommunen påvisa att avloppsanläggningen  ger upphov till skada på människors hälsa eller skapar olägenheter   den lokala miljön så borde man fundera åtminstone en gång till om man skall  genomföra den juridiska processen som kan omfatta kommunalt beslut, överklagan till länsstyrelsen , överklagan till mark och miljödomstolen och överklagan till mark och miljööverdomstolen.

En verklighetsbild från södra Sverige: En fattig pensionär får sin avloppsanläggning underkänd utan att det går att påvisa  några problem med funktionen. Det som var huvudskälet till  att den underkändes var att den var gammal. Att  den är gammal kan inte användas som enda skäl  till  underkännande. Fastighetsägaren ringde till miljöinspektören och berättade att hon hade inga ekonomiska möjligheter  att bygga om anläggningen. Hon fick då rådet att lämna in sina två senaste deklarationer som skulle visa att hon inte hade några pengar. Motvilligt lämnade hon in deklarationerna men fick uppgift  om att gick hon till banken och sökte ett lån på  150 000 kronor som hon fick nej på så skulle de inte kräva några åtgärder på avloppsanläggningen. När låneansökan behandlades blev lånebeloppet 30 000 kronor. Fast beloppet var mycket mindre så nekade banken lån därför att hennes inkomster var för låga. När miljöinspektören fick detta besked meddelade  han att han inte skulle kräva åtgärder så  länge hon bodde i fastigheten men hon skulle kollas varje år.

Pensionärer har ofta låga inkomster vilket medför att kan de inte betala en ombyggnad som kan kosta 150 000 kronor blir de tvungna att flytta när de inte kan få  lån i bank vilket kan ställa till personliga tragedier

 

 

Laglighetsprövning

Utredningen bör inte bli  föremål för laglighetsprövning som sedan kan läggas på riksdagens bord genom ett regeringsförslag därför att stora delar av utredningen är en ren skrivbordsprodukt och  kommer inte att medföra några positiva förändringar. Vad som däremot borde ha högsta prioritet är att ta fram riktlinjer för hur man i kommunerna ska arbeta med små  avlopp. Idag är länsstyrelserna överhopade med avloppsärenden som kan ta år att handlägga. Mark och miljödomstolarna gör det ofta lätt för sig genom att juristerna enbart  bifaller kommunernas krav /utsago  medan fastighetsägarens utsago enbart citeras utan att  kommenteras. Vad kommunen anför tas som bevis på att kommunen har troligtvis  rätt när man beslutade  om förbud mot användning av anläggningen. Att fastighetsägarens inlaga inte kommenteras kan bero på att domstolen har  andra viktiga ärenden att handlägga som stora infrastruktur projekt som kräver miljötillstånd och då kan man inte lägga så stor kraft på avlopps mål .Mark och miljödomstolarnas domar kan överklagas till  Mark och miljööverdomstolen som måste bevilja prövningstillstånd innan  man kan bevilja att målet tas upp. I väldigt många mål som är av principiell betydelse beviljar man inte prövningstillstånd  trots att målet är av principiell  betydelse.  Det  medför att kommunerna kommer även fortsättningsvis sväva i ovisshet om hur man skall tolka miljöbalken. Detta är allvarligt när den högsta lagtolkande myndigheten vad avser miljöbalken inte gör sina tolkningar. Orsaken kan även här vara att det är viktigare frågor som har förtur.

Bok

Vill du veta mer om hur kommunerna och domstolarna behandlar avloppsfrågor så har jag under tre är följt ärenden som har vandrat från de kommunala miljönämnderna till Högsta domstolen. Boken som ligger på nätet kan du hitta under rubriken Kommunernas myndighetsutövning

 

Roland Ekstrand

Svensk Klimatcertifiering

Tel 0704915496

[email protected]