Eksjö kommun del II

Eksjö

I slutet av maj fick jag och fastighetsägaren till stånd ett möte med ordföranden i miljönämnden och miljöchefen. Vi förklarade det orimliga i att bygga om eller bygga en ny avloppsanläggning så länge det är frågan om ett fritidshus. Kraven rimmar illa om man ser till miljöbalken som anger att man skall väga miljövinster mot kostnader. I denna avvägning  kommer priset bli 100 000 tals kronor för att ta bort några hundratal gram fosfor. Att anläggningen är gammal är inget argument att underkänna den så länge den fungerar.

Innan mötet avslutades  meddelade vi att vi inte hade överklagat nämndens beslut med motivering att vi önskade få igång en dialog. Miljöchefen påpekade att vi måste överklaga beslutet eftersom andra instanser som länsstyrelsen och mark och miljödomstolen kunde pröva om kommunen hade gjort rätt. Vi tillbakavisade detta krav med motivering att vår förhoppning var att vi genom dialog skulle  kunna lösa problemet

Vi riktade en uppmaning till ordföranden att han skulle diskutera  förhållandet mellan kostnader och miljövinster (enligt miljöbalken) med tjänstemännen och i nämnden.

Efter mötet i våras så har det varit tyst och vi hoppas att miljönämnden har diskuterat rimligheten i de krav som tidigare ställts och kommit fram till att avsluta ärendet.