Felaktig myndighetsutövning Skrivelse till kommunen

Felaktig myndighetsutövning.

Bygg och miljönämnden i Vara har helt missuppfattat sin myndighetsutövande som får katastrofala följder för fastighetsägarna. Den lagparagraf som skall tillämpas vid bedömning av avloppsanläggningar är 9 Kap 7§ som lyder ”Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras”. Myndighetsutövningen måste vara saklig och utgå från aktuell lagstiftning. Det som skall bedömas är om vattnet från avloppsanläggningen kan påverka människors hälsa. I detta fall handlar det om en markinfiltration av avloppsvatten vilket innebär att marken tar hand om patogena mikroorganismer till skillnad från ett kommunalt reningsverk som släpper ut vattnet direkt i en recipient.

Det som kan påverka den lokala miljön är fosforhalten i vattnet och därför har man utformat gränsvärden som i detta fall är 3 mg/liter. En avgörande faktor blir hur mycket fosfor som ett hushåll med permanentboende producerar på ett år. Man räknar med 5 personer (pe) som norm och då kommer mängden fosfor så detta hushåll kan ge upphov till är cirka 1 kilo fosfor på ett år. Det som också måste undersökas är om det finns någon recipient i närheten som kan påverkas av fosforutsläpp som kan leda till övergödning av recipienten. I detta fall finns inget vattenområde inom 100 meter från utsläppspunkt som är den norm som Havs och vattenmyndigheten med GIS stöder anser skall tillämpas. Risken för fosforpåverkan skall i detta fall vara 0. Fosfor är ett grundämne som naturligt finns i marken och mängden uppgår ofta till tonvis per ha. Om jag som fastighetsägare tycker att min gräsmatta ser vissen ut så kan jag köpa ett antal kilo fosforgödning och sprida det utan någon kontroll. Detta gäller också lantbrukaren som kan sprida så stor mängd gödning som inte växterna förmår att binda och som istället hamnar i recipienter.

På vilket sätt har miljöförvaltningen tillämpat miljöbalkens regelsystem och undersökt om utsläppet av avloppsvatten från aktuell fastighet påverkar människors hälsa eller miljön. Istället för att göra den analys som lagstiftningen kräver har man snöat in sig på en egen tolkning av miljöbalken som innebär att man bedömer avloppsanläggningens konstruktion som inte är nämndens uppgift. Än allvarligare blir det när man tror att det finns en viss typ av reningsanläggning som troligtvis inte fungerar. Att bedöma avloppsanläggningens konstruktion är inte miljönämndens uppgift och det gäller också länsstyrelsen och Mark och miljödomstolen.

Varför har då länsstyrelsen och Mark och miljödomstolen yttrat sig i ärendet.

Efter kontakt med Mark och miljödomstolen har jag fått svaret att de enbart yttrar sig över det beslut som miljönämnden har tagit. De gör ingen egen prövning av ärendet och därför hamnar de i samma fälla. När de utgår ifrån miljönämndens beslut som bygger på felaktig grund så kan de komma till samma slutsats som miljönämnden att avloppsanläggningen troligtvis inte fungerar fast det inte är deras bord. Oroväckande är att myndigheterna grundar sina utlåtanden på att anläggningen troligtvis inte fungerar utan att begära minsta bevis. Än konstigare blir det när man inte ens har tagit reda på vilken typ av anläggning som finns i verkligheten som är helt annorlunda än vad miljönämnden har påstått fins

Ur rättssäkersynpunkt är det viktigt att man i myndighetsutövning följer gällande lagstiftning och därför måste nämnden tillämpa Kap 9 § 7 miljöbalken som också anger att rening av avloppsvatten kan ske på olika sätt och här kan inte myndigheten ställa krav på en viss konstruktion utan det är upp till fastighetsägaren att ange vilken typ av reningsanläggning man förespråkar och det är sedan upp till myndigheten att ange på vilket sätt man ska bevisa att man klarar miljöbalkens krav.

Det måste bli ett slut på egna hemsnickrade tolkningar av gällande lagstiftning och därför är det rimligt att man kontaktar den centrala myndigheten som är Havs och vattenmyndigheten för att få svar på hur man skall handlägga avloppsärenden.

Roland Ekstrand