6 Umeå kommun

Exempel 4 från Umeå

En fastighetsägare har under lång tid haft ett fritidshus vid kusten som han har vistats i  på somrarna. På grund av ålder har han drabbats av olika handikapp som gör att det blir svårt att vistas i  fritidshuset.

Ett alternativ för ändå kunna komma till fritidshuset är att riva fritidshuset och bygga ett nytt handikappat fritidshus som möjliggör fortsatt vistelse i fritidshuset.

Byggnadsnämnden sa nej till byggnationen med motiveringen att man skulle om 6 – 7 år dra ut kommunalt vatten och avlopp till området. I en skrivelse poängterade fastighetsägaren att det finns sociala skäl till att bevilja bygglovet. Efter kontakter med ansvarig  politiker och nedanstående skrivelse så beviljade  bygglov med en avloppsanordning bestående av  en vakuumtoalett med förbindelse till en sluten tank. BDT vattnet kunde infiltreras på fastigheten

Skrivelse

Byggnadsnämnden har i sitt förslag till beslut yrkat avslag på framställan att få riva befintligt fritidshus och nybyggnad av ett handikappanpassat hus.

Man konstaterar att fastigheten varken ligger inom detaljplan eller områdesbestämmelser men fastigheten ligger inom A områden för VA strategin. Att byggnader ligger inom VA strategin betyder att det finns en planering för utbyggnad av Vatten och Avlopp i framtid

Byggnadsnämnden hänvisar till” 2 kap 5 § plan och- bygglagen följer att vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till”.  Bedömningen av placeringen av huset är redan gjort vid ett tidigare tillfälle. I förslaget till beslut finns inga synpunkter på det hus som står där idag ej heller på tänkt nybyggnation.  Invändningarna utgår ifrån att avloppsfrågan inte går att lösa enligt byggnadskontoret

”Bygglovskontoret bedömer att det ej är lämpligt att anordna avlopp på fastigheten eftersom att det skulle innebära en ökning av miljöbelastningen på redan känslig recipient”. Avloppsfrågan löses genom att en vacuum toalett med tank installeras. Innehållet från vacuum toaletten kan med fördel levereras till någon lantbrukare som kan använda det som gödsel efter hygienisering.  BDT vattnet pumpas till en lämplig plats på tomten där det infiltreras. BDT vattnet har så litet näringsinnehåll att Havs och vattenmyndigheten förslår att man inte behöver ta bort fosfor och kväve vid rening. Med andra ord sker ingen påverkan på recipienten av gödande ämnen varför det går inte att hänvisa till detta skäl

Umeå har en VA strategi som innebär att man succesivt kommer att bygga ut VA nätet Byggnadskontoret skriver.” Enligt den antagna utvecklingsstrategin för vatten och avlopp ska inga nya bygglov beviljas och det bör inte tillkomma nya avloppsanläggningar” Det är väl inte möjligt att inga nya bygglov beviljas över huvud taget. I andra stycket står ”bör” vilket kan tolkas som att någon bedömning görs och i detta fall har byggnadskontoret prövat ärendet med föreslår samtidigt att bygglov inte beviljas med hänvisning till en känslig recipient som kan påverkas av avloppsvatten. Men i vårt fall kan vi visa på att ingen påverkan sker.

I förslaget till beslut står att sakägarna och fastighetsägarna inte är hörda och därför har vi informerat beröra som fått ge sitt godkännande varför denna punkt inte förhindrar ett beslut i frågan tas

Att på ålderns höst kunna få möjlighet att vistas vid havet skänker en livskvalitet. Men för att möjliggöra detta behövs en handikappanpassning av boendet och därför måste nuvarande hus rivas för att kunna bygga ett nytt funktionellt hus och då går det inte att vänta i 10 år innan bygglov beviljas.

 

Artikel i Västerbotten Kuriren

  DEBATTARTIKLAR.

(2017-10-14) Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas gå från hus och hem. Beslutsfattarna bör tänka om och skrinlägga planerna på den tänkta storskaliga utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet. Innan kommunen tvingar fastighetsägare att ansluta måste man undersöka alternativa lösningar. Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt.
Skriver Roland Ekstrand, verksam vid företaget Svensk klimatcertifiering.

 

Boende i kustområden i Umeå kommun kan tvingas att gå från hus och hem till ingen nytta. I den VA strategi som kommunen tagit fram redovisar man en utbyggnad av VA genom att inrätta nya verksamhetsområden.

Alla fastighetsägare som hamnar inom de föreslagna verksamhetsområdena måste ansluta sig till det kommunala VA nätet och betala en anslutningsavgift som för närvarande är cirka 150 000 kronor. Är man pensionär och går till banken och vill låna pengar till denna utgift så kan man få nej beroende på att man har för små inkomster och då kan alternativet bli att man är tvungen att sälja sitt hus.

Kommunen hänvisar till Lagen om Allmänna vattentjänster § 6 ”Kommunens skyldigheter att ordna vattentjänster. Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för viss befintlig eller blivande bebyggelse.”

Innan kommunen lägger ut nya verksamhetsområden som tvingar fastighetsägarna att ansluta till det kommunala nätet måste man undersöka vilka alternativa lösningar som finns. Kommunens åtaganden blir nödvändiga efter utredning först om inga andra lösningar finns. De som har enskilda avlopp brukar anklagas för att de är miljöbovar därför att de kan påverka fosforspridningen till sjöar och hav.

En infiltrationsanläggning som inte direkt ligger vid sjökanten är en utmärkt lösning på avloppsproblemet eftersom infiltrationen sker via mark. Marken har en stor förmåga att binda fosfor (retention) som man tyvärr inte räknar med när man bedömer avloppsanläggningens påverkan på miljön.

Den mängd fosfor från ett enskilt hushåll som har blandat avlopp (vattentoalett och BDT – Bad, Disk och Tvätt) rör sig om cirka 1 kilo per år. Har man endast BDT så är det så litet som 100 gram. Som jämförelse kan en svensk leråker innehålla 3 600 kilo fosfor per hektar som kan läcka till sjöar.

I en enskild infiltrationsanläggning avdödas effektivt mikroorganismer och även läkemedelsrester av jordpartiklar. I reningsverk med direktutsläpp till sjöar och andra recipienter kan patogena mikroorganismer och läkemedelsrester gå rätt igenom reningsverket.

Det begrepp som kommunen hänvisar till för att kräva anslutning till det kommunala VA nätet är att enskilda anläggningar orsakar övergödning.

Övergödning av sjöar och hav har blivit ”kejsarens nya kläder” som motiverar vad som helst. I Umeås fall så kan man konstatera att hela Bottenviken är näringsfattig och det gäller också många vattendrag och sjöar som har blivit oligotrofa (näringsfattiga).

Själva ordet övergödning leder tanken till att det finns för mycket näring i vattenförekomster som leder till algblomningar. Men algblomningar förekommer också i näringsfattiga vatten. Övergödning är den grund för att vidta åtgärder som leder till anslutning till det kommunala VA nätet.

Man borde åtminstone ha en vetenskaplig grund för sitt agerande. Vad man i stället borde fokusera på är levande hav, sjöar och vattendrag där det finna en balans mellan växtplankton – djurplankton – småfisk och större rovfiskar.

Bristen på näring är den främsta orsaken till att antalet fiskar minskar i vattendrag och sjöar. Fritidsfiske kan bli en stor inkomstkälla om man satsar på turism men då krävs att man skapar förutsättningar för fiskens tillväxt.

Alternativet till en storskalig utbyggnad av avloppsnätet är att ta vara på den näring som hamnar i våra toaletter genom att införa vakuumtoaletter för att minska vattenmängden. Toalettvattnet samlas upp och hygieniseras varefter det kan spridas som gödsel på åkrarna.

Vi har ett nationellt miljömål att 60 procent av den fosfor som hamnar i vårt avlopp skall tillbaka i ett kretslopp och toalettvattnet innehåller både fosfor och kväve som växterna kan ta upp. I det kommunala reningsverket som producerar slam används fällningskemikalier som gör att fosforn endast kan frigöras till 10 procent om detta används som gödning på åkrarna.

Beslutsfattarna i Umeå bör tänka om och skrinlägga planerna på den tänkta storskaliga utbyggnaden av det kommunala avloppsnätet.

Enskilda avloppsanläggningar är bra ur miljösynpunkt. Finns enskilda anläggningar som inte fungerar så måste det givetvis åtgärdas. Alternativa avloppslösningar finns som borde utredas ordentligt – så slipper fattiga pensionärer drabbas och Umeå kommun kan spara hundratals miljoner samtidigt som man kan angripa problemen med näringsbristen i vattendragen som gör att mängden fisk minskar.

Levande sjöar och hav är målet som man kan nå om man tar vetenskapen till hjälp

Roland Ekstrand